Αρχική Σελίδα » Όροι μεταφοράς βιολογικού υλικού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο οδηγός της BioEX αναλαμβάνει τη μεταφορά βιολογικού υλικού από το σημείο παραλαβής στο σημείο παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που σχετίζονται με το μεταφερόμενο υλικό.

Ο αιτών δεσμεύεται να πληρώσει στον μεταφορέα το κόστος της αποστολής, πριν την ολοκλήρωση αυτής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ΑΙΤΩΝ

  1. Δεσμεύεται για την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση του βιολογικού υλικού από τον φορέα που το αποστέλλει στον οδηγό της BioEX.
  2. Αποδέχεται πως κατά τη διάρκεια της εργασίας του ο οδηγός ενδέχεται να γίνει στόχος εγκληματικών ενεργειών και σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του μεταφερόμενου υλικού.
  3. Συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει GDPR.

Ο ΟΔΗΓΟΣ

  1. Αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη μεταφορά, με επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Δεσμεύεται να παρατηρεί όλες τις συνθήκες μεταφοράς της αποστολής, από το σημείο παραλαβής έως το σημείο παράδοσης.
  2. Ο οδηγός ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα των μεταφερόμενων βιολογικών υλικών. Εφόσον, δε, εντοπιστεί φθορά στην μεταφερομένη συσκευασία.
  3. Αν ο μεταφορέας δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη μεταφορά για λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνος, δικαιούται να λάβει το κόστος που αναλογεί στη μεταφορά που εκτέλεσε.

Για κάθε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.