Αρχική Σελίδα » Πολιτική Ποιότητας

   

Η Διοίκηση της επιχείρησης ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε έχει :

 • προσδιορίσει το επίπεδο Ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο σε εκείνο το επίπεδο, που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής - Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και
 • έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα.

Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της.

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της  επιχείρησης ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. I.K.E είναι:

 • Να διενεργεί με σταθερή ποιότητα εθνικές ταχυμεταφορές δεμάτων.
 • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την διεξαγωγή της μεταφοράς ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού.
 • Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

 • επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια ( βλέπε Έντυπα αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών) τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες οδηγούς.
 • ελέγχει την μεταφορά σε όλες τις φάσεις εξέλιξής της.
 • αναλύει όλους τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις διεργασίες της εταιρείας και τους αξιολογεί.
 • αναλύει την αλληλεπίδραση στην εταιρεία εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της.
 • εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
 • φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

Για την ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

O Διαχειριστής