Χάρτης υποχρεώσεων καταναλωτών (Χ.Υ.Κ.)

Άρθρο 1. Η επιχείρηση ταχυμεταφορών εγγράφων και δεμάτων φέρει το διακριτικό τίτλο «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Πολυτεχνείου 23.

Άρθρο 2. Η εν λόγω επιχείρηση αναλαμβάνει την μεταφορά εγγράφων και δεμάτων στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά και ειδικότερα στους Δήμους που αναλυτικά αναφέρονται στο προσαρτημένο παράρτημα του παρόντος.

Άρθρο 3. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» αναλαμβάνει τη μεταφορά κάθε είδους εγγράφων και δεμάτων μέχρι βάρους 20kg το ανώτερο, εκτός των κάτωθι λεπτομερώς αναφερόμενων : Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα Και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

Επίσης, η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων βάρους άνω των 20kg, όπως και αντικειμένων για τα οποία δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία παραλήπτη, δεν είναι σωστά συσκευασμένα ή αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου.

Άρθρο 4. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» υποχρεούται να περαιώσει την μεταφορά των αντικειμένων εντός 24 ωρών το ανώτερο από την παραλαβή του αντικειμένου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων που λόγω απρόοπτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ.) απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος για την διεκπεραίωση της μεταφοράς του αντικειμένου.

Άρθρο 5. Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών υποχρεούται η επιχείρηση να αναρτά σε εμφανές σημείο των καταστημάτων της, ενώ οι υπάλληλοι αυτής υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναμορφώνει τις χρεώσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις ανάγκες της.

Άρθρο 6. Για κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών, οι τελευταίοι υποχρεούνται να επιδώσουν εγγράφως την απαίτησή τους στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 81 σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης της αποστολής από την «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». Η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί σε έγγραφη απάντηση επί του αιτήματος εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε κάθε δε περίπτωση μη επίλυσης της σχετικής διαφοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Επίσης, ορίζεται με το παρόν η σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, στην οποία θα συμμετέχουν νόμιμος εκπρόσωπος της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», εκπρόσωπος των χρηστών του αρμόδιου φορέα, ενώ παράλληλα δικαίωμα παράστασης θα έχει και ο άμεσα ενδιαφερόμενος χρήστης. Όσον αφορά δε τον συμμετέχοντα στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών εκπρόσωπο των χρηστών, προκειμένου για διαφορές που αφορούν το κατάστημα της έδρας της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη αυτός θα προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, ενώ για διαφορές που αφορούν το υποκατάστημα της επιχείρησης στην Αθήνα από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου. Η συγκρότηση και διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και κατόπιν ύπαρξης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών, εφόσον οι τελευταίοι επιδώσουν εγγράφως την απαίτησή τους στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 81 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η μεταφορά του αντικειμένου, κυρίως λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων του παραλήπτη, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει σχετικά τον αποστολέα. Ο τελευταίος υποχρεούται να παραλάβει το αντικείμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται με όσα έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά. Η επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι – φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως. Σε κάθε δε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται σε φύλαξη του αντικειμένου για χρονικό διάστημα τριών μηνών το ανώτερο σε αποθηκευτικό της χώρο.

Άρθρο 8. Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή, και στο ποσό αυτό περιορίζεται η ευθύνη της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε», μέχρι του ποσού των 50 ευρώ για έγγραφα και 200 ευρώ για μη έγγραφα. Το ίδιο ισχύει και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Επίσης, η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν έμμεσες ζημίες ή απώλειες (π.χ. απώλεια εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, διαφοράς συναλλάγματος, κάθε εν γένει θετική ή αποθετική ζημία κ.α.) από οποιοδήποτε λόγο κι αν επέλθουν.

Σε περίπτωση δε επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 200 ευρώ, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας του προς μεταφορά αντικειμένου, αυτή θα πρέπει να δηλώνεται από τον αποστολέα στην «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», στην περίπτωση δε αυτή αντίστοιχη θα είναι και αποζημίωση που θα δικαιούται ο αποστολέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του αντικειμένου με ευθύνη της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, κακή ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες, ιδίως : α) λόγω απρόοπτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων), β) λόγω πράξεως, παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από την συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Τέλος η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες ή φθορά που θα προξενηθούν λόγω κακής συσκευασίας του αντικειμένου.

Άρθρο 9. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» παύει με την επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στον παραλήπτη ή την επιστροφή του στον αποστολέα εφόσον δεν καταστεί εφικτή η περαίωση της μεταφοράς για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.