Αρχική Σελίδα » Όροι ταχυμεταφοράς

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για την μεταφορά εγγράφων και δεμάτων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας υπάλληλος της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ούτε αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες.

Άρθρο 1.
 Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή την «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των προς μεταφορά αντικειμένων που περιγράφονται στην μπροστινή σελίδα. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται τους όρους της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

Άρθρο 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι : α) κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο, β) στο υπό διακίνηση αντικείμενο έχουν αναγραφεί σωστά τα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διακίνηση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωσή του, δ) θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή αποθήκευση των αντικειμένων.

Άρθρο 3.
 Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το προς μεταφορά αντικείμενο. Επίσης η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία του παραλήπτη.

Άρθρο 4. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι – φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 5. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» με χρέωση είτε στον αποστολέα είτε στον παραλήπτη κατόπιν σχετικής ειδικής συμφωνίας. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, την εξόφληση της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 6. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» διεκπεραιώνει αποστολές και με μη έγγραφη (τηλεφωνική κλπ.) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο αποδεικτικό παραλαβής παράδοσης της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ως «αποστολέα».

Άρθρο 7. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή, και στο ποσό αυτό περιορίζεται η ευθύνη της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», μέχρι του ποσού των 50 ευρώ για έγγραφα και 200 ευρώ για μη έγγραφα. Το ίδιο ισχύει και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Επίσης, η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν έμμεσες ζημίες ή απώλειες (π.χ. απώλεια εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, διαφοράς συναλλάγματος, κάθε εν γενεί θετική ή αποθετική ζημία κ.α.) από οποιοδήποτε λόγο κι αν επέλθουν.

Άρθρο 8.
 Σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 200 ευρώ, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή.

Άρθρο 9.
 Διευκρινίζεται ότι η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των κάτωθι αντικειμένων και εγγράφων : Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα Και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 10.
 Για κάθε αποστολή μέσω της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και εφόσον πρόκειται για μη έγγραφα απαιτείται η συνοδεία από τα κατά το νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 11. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση όμως δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, κακή ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες, ιδίως : α) λόγω απρόοπτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων), β) λόγω πράξεως, παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από την συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή.

Άρθρο 12.
 Η συσκευασία των αντικειμένων είναι υποχρέωση του αποστολέα. Η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες ή φθορά που θα προξενηθούν λόγω κακής συσκευασίας.

Άρθρο 13.
 Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης στην Αθήνα σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης της αποστολής από την «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

Άρθρο 14. 
Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών η «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της «ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» στα τηλ. 2310 543210.

Άρθρο 15. Για κάθε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.